" หากเราเรียนรู้ และเข้าใจในสิ่งที่เราทำก็สามารถทำได้อย่างมีความสุข "